Kritériá súťaže o Literárnu cenu Čakanky

Literárna cena Čakanky, n. o. je literárna súťaž pôvodnej autorskej tvorby, ktorú od roku 2010 organizuje Čakanka, n. o. Cieľom súťaže je rozvíjať pôvodnú slovenskú alebo českú tvorbu nielen renomovaných, ale aj začínajúcich autorov v dvoch kategóriách: v poézii a v próze.

Súťaž nie je tematicky vymedzená.

Podmienky súťaže

1. Súťaž je rozdelená na 3 oblasti:

 • Oblasť tvorby najmladších autorov – veková kategória do 15 rokov (žiaci ZŠ a žiaci 1. až 4. ročníka osemročného gymnázia)
 • Oblasť tvorby mladých autorov – veková kategória do 19 rokov (žiaci stredných škôl, štvorročného gymnázia a 5. až 8. ročníka osemročného gymnázia)
 • Oblasť tvorby dospelých autorov – bez vekového ohraničenia

2. Súťažné práce musia byť pôvodné, nesmú byť prevzaté z iných
zdrojov.

3. Rozsah prác:

 • Poézia: Autor musí zaslať 4 básne
 • Próza: Autor musí zaslať:
  1. poviedka: 4 normované strany
  2. román: 10 – 15 normovaných strán

Jedna normovaná strana prozaického textu má formát A4 (297 mm x 210 mm a obsahuje 30 riadkov po 60 znakov, vrátane medzier)

4. Označovanie strán:

Na každej strane treba uviesť:

 1. názov
 2. meno autora
 3. adresu autora
 4. mail autora
 5. telefónne číslo autora
 6. ak ide o žiakov ZŠ alebo SŠ je potrebné uviesť vek žiaka a adresu školy

5. Uzávierka súťaže:

Súťaž za predchádzajúci kalendárny rok sa každoročne uzatvára 30. marca nasledujúceho roka.

6. Vyhodnotenie súťaže:

Vyhodnotenie súťaže za predchádzajúci rok sa uskutočňuje do 30. 4. nasledujúceho roka a zverejňuje sa na webovej stránke Čakanky, n. o.

7. Odovzdávanie cien:

Odovzdávanie cien v jednotlivých oblastiach a kategóriách sa každý rok uskutočňuje počas programu Slová a tóny.

8. Zasielanie prác:

Autorské práce za predchádzajúci rok je potrebné zaslať v elektronickej podobe na mailovú adresu: janka.svitkova@cakanka.sk od vyhlásenia súťaže do 30. marca nasledujúceho roka.

9. Ochrana osobných údajov:

Čakanka, n. o., v zmysle Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov osobné údaje o autoroch nezverejňuje ani neposkytuje. Slúžia len pre potreby členov hodnotiacej poroty.

↑ na začiatok stránky