Kritériá súťaže o Literárnu cenu Čakanky

Literárna cena Čakanky, n. o., je literárna súťaž pôvodnej autorskej tvorby, ktorú od roku 2010 organizuje Čakanka, n. o. Cieľom súťaže je rozvíjať pôvodnú slovenskú alebo českú tvorbu nielen renomovaných, ale aj začínajúcich autorov v dvoch hlavných kategóriách: v poézii a v próze.

Súťaž nie je tematicky vymedzená.

Podmienky súťaže

1. Súťaž je rozdelená na 3 oblasti

 1. Oblasť tvorby najmladších autorov – veková kategória do 15 rokov (žiaci ZŠ a žiaci 1. až 4. ročníka osemročného gymnázia)
 2. Oblasť tvorby mladých autorov – veková kategória do 19 rokov (žiaci stredných škôl, štvorročného gymnázia a 5. až 8. ročníka osemročného gymnázia)
 3. Oblasť tvorby dospelých autorov – bez vekového ohraničenia

2. Súťažné práce musia byť pôvodné, nesmú byť prevzaté z iných
zdrojov.

3. Rozsah prác

 • Poézia: Autor musí zaslať minimálne 4 básne
 • Próza: Autor musí zaslať:
  • poviedka: 4 normované strany
  • román: minimálne 20 normovaných strán

Jedna normovaná strana prozaického textu má formát A4 (297 mm x 210 mm a obsahuje 30 riadkov po 60 znakov, vrátane medzier)

4. Označovanie strán

Na každej strane treba uviesť:

 • názov
 • meno autora
 • adresu autora
 • e-mail autora
 • telefónne číslo autora
 • ak ide o žiakov ZŠ alebo SŠ je potrebné uviesť vek žiaka, adresu školy a meno vyučujúceho, ktorý práce zasiela

5. Uzávierka súťaže

Súťaž za predchádzajúci kalendárny rok sa každoročne uzatvára 31. marca nasledujúceho roka.

6. Vyhodnotenie súťaže

Vyhodnotenie súťaže za predchádzajúci rok sa uskutočňuje do 30. 4. nasledujúceho roka a zverejňuje sa na webovej stránke Čakanky, n. o.

7. Odovzdávanie cien

Odovzdávanie cien v jednotlivých oblastiach a kategóriách sa každý rok uskutočňuje počas programu Slová a Tóny.

8. Zasielanie prác

Autorské práce za predchádzajúci rok je potrebné zaslať v elektronickej podobe na mailovú adresu: janka.svitkova@cakanka.sk od vyhlásenia súťaže do 31. marca nasledujúceho roka

9. Ochrana osobných údajov

Čakanka, n. o., v zmysle Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov osobné údaje o autoroch nezverejňuje ani neposkytuje. Slúžia len pre potreby členov hodnotiacej poroty.

↑ na začiatok stránky