O poslaní a zmysle činnosti Čakanky

„Hodnota Človeka nie je v tom, čo urobí pre seba, ale v tom, čo urobí pre iných.“

Albert Einstein

Človek je bytosť spoločenská a sociálna, jej existencia nie je možná bez spoločenstva iných ľudí. Na svet prichádza ako tvor úplne závislý od pomoci dospelých, učí sa pohybovať, rozprávať, myslieť, chápať a preciťovať všetko dianie okolo seba. Postupne rastie, dospieva a napokon vstupuje do sveta dospelých ako samostatný jedinec, ktorý dáva do služieb okoliu, človečenstvu a svetu svoje bytie prostredníctvom jedinečného talentu, rôznych schopností a stáva sa osobnosťou realizujúcou sa vďaka ostatným ľuďom. Rodina, priatelia, práca a záujmy sú neoddeliteľnou súčasťou života každého jednotlivca. A tento putujúc po ceste Životom, sa realizuje, dáva zmysel svojej existencii.

Skutočné bohatstvo ľudí nespočíva v hromadení hmotných statkov, ale v odovzdávaní vlastnej inteligencie, nadania, vedomostí a zručností do služieb najbližším, svojmu okoliu a, u nadpriemerne nadaných, aj celému ľudstvu. Zásluhy géniov sú všeobecne známe. Nemusíme byť však géniami, aby sme mohli byť prospešní Životu. Stačí, ak sme pozorní k prostrediu, kde žijeme, a snažíme sa pomáhať a robiť pre tých, ktorí nás obklopujú.
Z idey urobiť čosi pre iných vznikli mnohé organizácie a spoločenské inštitúcie. Patria k nim tiež neziskové organizácie, ktorých základnou charakteristikou nie je zisk, ale všeobecne prospešné služby.

Cieľom neziskovej organizácie Čakanka je poskytovať služby rozvíjajúce tvorivosť, prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt, vzdelávať, vychovávať a rozvíjať telesnú kultúru prostredníctvom športovej činnosti, pretože len harmónia tela a ducha robí človeka šťastným, spokojným a neagresívnym. Čakanka, n. o., sa od svojho zrodu usiluje napĺňať svoje idey, jej podstatou je hlboké priateľstvo všetkých, ktorí sa na jej činnosti podieľajú, a nezištná služba pre iných. Nejde jej o finančný zisk, ale o takú platformu, kde sa môže realizovať každý, kto má vzťah k atletike, predovšetkým bežeckým disciplínam, kto chce realizovať svoj umelecký talent literárny, výtvarný alebo hudobný, alebo chce spoznávať kultúrne hodnoty minulosti aj súčasnosti.

Každý, ktorí obdarúva iných svojou prácou a schopnosťami, nikdy nestráca, naopak jeho hodnota sa zvyšuje a obohacuje sám seba o novú skúsenosť nezištnosti, radosti zo sebarealizácie a dávania. Vzťahy založené na priateľstve, úprimnosti a na službe iným nepodliehajú turbulenciám spoločenstva, ani nepredvídateľnému dianiu v spoločnosti, pretože sú postavené na pevných základoch. Pretrvávajú a sú podstatou všetkej činnosti neziskovej organizácie Čakanky, ktorej mottom je výrok geniálneho vedca Alberta Einsteina: „Hodnota Človeka nie je v tom, čo urobí pre seba, ale v tom, čo urobí pre iných.“ A na záver možno Einsteinov výrok doplniť, že nielen hodnota, ale aj veľkosť človeka. Všetko, čo človek robí s láskou, sa nestratí, dôkazom sú mnohé ľudské diela.

Čakanka, n. o.

↑ na začiatok stránky