Stopy času v bytí – medailón k 60. výročiu PhDr. Gabriela Fuseka, CSc.

Venované PhDr. Gabrielovi Fusekovi, CSc.

Vtlačiť vlastné stopy do času bytia, dať čosi jedinečné zo seba iným, tvoriť a pretvárať, zaujato pracovať a tvrdošijne milovať život, byť užitočným v človečenstve. Sen a túžba zanechať odtlačok svojho žitia pre tých, čo prídu po nás…

Tento sen po celý svoj život uskutočňuje PhDr. Gabriel Fusek, CSc. Nielenže hľadá stopy najstaršieho slovanského osídlenia Karpatskej kotliny ako vynikajúci archeológ Archeologického ústavu SAV v Nitre, ale svojou charizmou pôsobí na svoje okolie a svojím neúnavným bádaním zanecháva viditeľné stopy svojich vedomostí, objavov a skúseností v mysliach a srdciach svojich spolupracovníkov a priateľov. Je ochotný poskytnúť pomoc a radu, keď sú potrebné. Svoju prácu má rád, čo sa odráža v jeho bohatej vedeckej činnosti.

PhDr. Gabriel Fusek, CSc., svoje zaujatie pre archeologický výskum premietol do svojej každodennej činnosti, do svojich prác a mnohých vedeckých článkov. K najviac oceňovaným patrí monografia Slovensko vo včasnoslovanskom období a kolektívna monografia Dejiny Nitry: Od najstarších čias po súčasnosť. Vedecká činnosť PhDr. Gabriela Fuseka, CSc., je mnohostranná, bádateľ sa orientuje predovšetkým na najstaršie slovanské osídlenie Karpatskej kotliny, ale zaujíma sa tiež o poznanie technológie výroby keramiky daného obdobia a možnostivyužitia keramiky na datovanie. Jeho novátorské postupy deskripcie keramiky ovplyvnili viacerých bádateľov doma aj vzahraničí. Vo svojej odbornej vedeckej práci neváha využívať moderné štatistické metódy pri analýzach nálezového fondu zo sídlisk a pohrebísk. Rovnako zaujímavé sú aj jeho metodické postupy testovania kvality nálezových súborov zo sídlisk. Okrem vedeckej činnosti sa PhDr. Gabriel Fusek, CSC.,venuje redakčnej činnosti a viac ako dvadsať rokov je hlavným redaktorom profilového časopisu Slovenská archeológia. A akoby toho nebolo dosť Gabriel Fusek dlhé roky spolupracuje s neziskovou organizáciou Čakanka, n. o. najmä na podujatí Zoborský silvestrovský beh, ktoré spája šport s krásou prírody, históriou a archeológiou. Počas pretekov bežcom často sprostredkúval informácie z histórie a archeológie a každoročne sa podieľa na tvorbe medaily – plakety svojimi podnetnými, originálnymi návrhmi. Plakety inšpirované archeologickými nálezmi sú stále žiadanejším a zároveň unikátnym ocenením pretekárov na každom ročníku ZSB. Spolupráca s PhDr. Gabrielom Fusekom, CSc., je pre Čakanku, n. o., veľkou cťou a vyznamenaním.

Dňa 9. augusta 2017 sa PhDr. Gabriel Fusek, CSc., dožil životného jubilea – 60 rokov. Čakanka, n. o., mu ku krásnym narodeninám praje dobré zdravie, veľa invencie, tvorivých síl a mnoho nových vedeckých objavov. Zároveň ďakuje za dlhoročnú spoluprácu a obohatenie ZSB o iný – netradičný rozmer.

PhDr. Gabriel Fusek, CSc., patrí k tým, ktorí vedia vtlačiť do času svojho bytia nezmazateľné stopy a obohacovať slovenskú archeológiu svojím bádaním; svojou charizmatickou osobnosťou dokáže pretvárať každodennosť a meniť ju na zázračné momenty života.

Publikované 1. 10. 2017 v kategórii Novinky

↑ na začiatok stránky